testing requirements


5th Kyu 4th Kyu 3rd Kyu 2nd Kyu 1st Kyu
Katatetori
Gyakuhanmi
Ikkyo
Shihonage (andalso)
Kaitenage (Uchi & Soto)
Iriminage (and)
Nikkyo
Sankyo
Kotegaeshi
Kokyunage
Sumiotoshi
Koshinage
Hanmi Handachi
Shihonage (ura)
- Kaitenage (Uchi & Soto)
Hanmi Handachi
- Uchikaiten katagatame (tachi waza)
- Sotokaiten katagatame
- Kokyunage
Kokyunage (also)
Katatetori
Aihanmi
Ikkyo (alsoand)
Iriminage (also, and)
Nikkyo (also)_
Sankyo
Kotegaeshi (also)
Soto Kaitenage
Shihonage
Jujinage
Yonkyo
Sumiotoshi
Koshinage


Ryotetori Suwariwaza
Kokyuho (also)
Shihonage, and
Tenchinage
Kokyunage
Hanmi Handachi
- Shihonage (also)
Iriminage, and
Kotegaeshi
Koshinage
Suwariwaza
- Kokyuho
Kokyunage variations (e.g. 1 , 2)
Suwariwaza
  Variations
Morotetori
Kokyunage Ikkyo
Nikkyo
Iriminage
Kokyunage
Ikkyo
Nikkyo
Iriminage
Kotegaeshi
Jujinage
Udegarame
Shihonage (and)
 Katatori Ikkyo (omote detail) Nikkyo
Sankyo
Yonkyo
Shihonage  (also)
Kotegaeshi
Uchikaiten katagatame
Sotokaiten katagatame
Rokkyo
Kokyunage
Suwariwaza
- Rokkyo
Shomenuchi Ikkyo (also)
Suwariwaza
- Ikkyo (also)
Nikkyo (and)
Sankyo
Suwariwaza
- Nikkyo
- Sankyo
Yonkyo
Iriminage (andalso)
Kotegaeshi
Soto Kaitenage
Shihonage
Suwariwaza
- Yonkyo
Iriminage (also)
- Kotegaeshi
- Soto kaitenage
- Shihonage
Sumiotoshi
Gokyo
Koshinage
Suwariwaza
- Sumiotoshi
- Gokyo
Hanmi Handachi
Iriminage
- Kotegaeshi
- Soto Kaitenage
Yokomenuchi
Shihonage (also)
Ikkyo (also)
Nikkyo
Sankyo
Yonkyo
Iriminage
Kotegaeshi
Jujinage
Suwariwaza
- Kokyunage
Suwariwaza
- Ikkyo
- Nikkyo
- Sankyo
- Yonkyo
- Iriminage
- Kotegaeshi
Hanmi Handachi
- Shihonage
- Kotegaeshi
Tsuki

Ikkyo
Nikkyo
Sankyo
Kotegaeshi
Iriminage (also)
Sumiotoshi
Gokyo
Koshinage
Suwariwaza
- Ikkyo
- Iriminage
- Kotegaeshi
Ushiro Ryotedori
Kokyunage Ikkyo (and)
Nikkyo
Sankyo, and
Yonkyo
Kaitenage
Shihonage
Kotegaeshi
Iriminage
Jujinage
Ushiro Ryokatadori

Kokyunage
Katate Eridori
- Ikkyo
Ikkyo (also)
Nikkyo
Sankyo
Yonkyo
Katate Eridori
- Iriminage
Kotegaeshi
Shihonage
Udegarami
 Weapons Bokken
a. Sanpo -- shomen, kesa &
 tsuki (both sides)
b. Shiho giri

Jyo
Sanpo -- shomen, kesa &tsuki (both sides)
 Bokken
a. Happo giri
b. Eight-count suburi

Jyo
a. Kesa -- kesa uchi 1 & 2
b. Tsuki -- choko tsuki
c. Shomen -- nagashi uchi
 Bokken
a. kiri otoshi jodan/chudan/gedan,
first timing
b. First two kiri kaeshi: ukenagashi, suri-otoshi

Jyo
12 kesa basics
 Bokken
a. kiri otoshi jodan/chudan/gedan, second timing

Jyo
12 tsuki basics
 Bokken
a. kiri otoshi jodan/chudan/gedan, third timing
b. kiri kaeshi series

Jyo
12 shomen basics


Comments